علت وجود خرخاکی در خانه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۵۱:۶

علت وجود خرخاکی در خانه
خرخاکی ها در میان شکافهای بین سنگها در اطراف خانه شما پرورش می یایند. آنها به دلایل مختلفی ممکن است وارد خانه ها شوند.
احتمالا به دلیل پیدا کردن پناهگاهی موقتی در لا به لای دیوارها و اگر خانه شما رطوبت هم داشته باشد که چه بهتر!
اگر کف خانه شما چوبی باشد (چوب طبیعی) آنها حتما آنجا مسکن گزیده اند.

در اکثر موارد وجود خرخاکی ها در خانه (البته تعداد زیاد) نشان دهنده بروز مشکل رطوبت در خانه است. ممکن است جایی از خانه نم داده باشد و شما هنوز متوجه آن نشده اید.
شاید در قسمتی از خانه برای لوله های آب مشکلی بوجود آمده که مکانی مرطوب را برای خرخاکی ها فراهم آورده است.
خرخاکی ها مکان ها تاریک و مرطوب را می پسندد پس برای پیدا کردن منشا این مشکل به دنبال چنین مکان هایی در خانه تان باشید.

برای مشاهده روش های از بین بردن خرخاکی به پست زیر مراجعه کنید:
روش های از بین بردن خرخاکی ها